Rabu, 29 Desember 2010

PEMETAAN PAI KLS XII SEM 2

PEMETAAN

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KELAS XII
OLEH
Drs. ALI IMRAN
NIP. 19601211 198903 1 006
GURU SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
KABUPATEN SOLOKSMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
PEMETAAN STANDAR ISI SK & KD

MATA PEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS/SEM :XII / 1

SK KD TAHAP INDIKATOR TAHAP MATERI POKOK RUAMG LINGKUP ALOKASI
BERPIKIR BERPIKIR WAKTU
membiasakan 1. menampilkan perilaku adil. C.3 1. menjelaskan perilaku adil, rida C.2 1. bentuk perilaku adil akhlak 2X45 menit
perilaku Rida dan amal saleh dan amal saleh 2. contohnya
terpuji 2. Membiasakan perilaku adil , C.3 1. mengemukakan contoh perila- C.3 3. keutamaan perilaku adil,
rida dan amal saleh ku adil, rida dan amal saleh ridha dan amal saleh
2. menjelaskan keutamaan peri- C.2
laku adil, rida dan amal saleh
3. menerapkan perilaku adil, C.3
rida dan amal saleh


Diketahui Oleh : Solok, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaranDrs. ASRIJAL, MM Drs. ALI IMRAN
Nip. 19620216 198602 1 001 Nip. 19601211 198903 1 006


SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
PEMETAAN STANDAR ISI SK & KD

MATA PEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS/SEM :XII / 1

SK KD TAHAP INDIKATOR TAHAP MATERI POKOK RUAMG LINGKUP ALOKASI
BERPIKIR BERPIKIR WAKTU
Meningkatkan Menampilkan pe C.2 Menjelaskan pengetian iman C.2 Iman kepada hari akhir Aqidah 2X45 menit
keimanan kepada rilaku yang mencer- kepada hari akhir Pengertian kepada
hari akhir minkan keimanan ter hari akhir
hadap hari akhir Menjelaskan proses-proses dan C.2 Proses-proses dan
tahapan-tahapan hari akhir Tahapan-tahapan
hari akhir

Menerapkan hik- C.3 Menjelaskan hikmah beriman C.2 Hikmah iman kepada
mah beriman kepada hari akhir kepada hari akhir hari akhir

Mengemukakan contoh-perlaku C.3 contoh-perlaku
beriman kepada hari akhir beriman kepada
hari akhir

Diketahui Oleh : Solok, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran


Drs. ASRIJAL, MM Drs. ALI IMRAN
Nip. 19620216 198602 1 001 Nip. 19601211 198903 1 006

SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
PEMETAAN STANDAR ISI SK & KD

MATA PEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS/SEM :XII / 1

SK KD TAHAP INDIKATOR TAHAP MATERI POKOK RUAMG LINGKUP ALOKASI
BERPIKIR BERPIKIR WAKTU
Menjelaskan ketentuan Menjelaskan ketentuan C.2 Menjelaskan pengertian nikah, C.2 Pernikahan Fikhi 4X45 menit
hukum perkawinan hukum perkawinan dalam Is- hukum nikah dan tujuan nikah pengertian nikah
dalam Islam lam Hukum-hukum nikah

Menjelaskan rukun nikah C.2 Rukun-rukun nikah
dan kewajiban sumi / istri
Tujuan nikah
Kewajiban-kewajiban
suami /istri
Menjelaskan ketentuan hukum C.2 Menjelaskan ketentuan hukum C.2 Thalaq dan ruju’
Islam tentang talaq &ruju' Islam tentang talaq &ruju'

Menjelaskan ketentuan C.2 Menjelaskan ketentuan perka- C.2 Ketentuan perka winan
perkawinan berdasarkan winan berdasarkan perundang berdasarkan perundang
perundang-undangan dangan di Indonesia undangan

Diketahui Oleh : Solok, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaranDrs. ASRIJAL, MM Drs. ALI IMRAN
Nip. 19620216 198602 1 001 Nip. 19601211 198903 1 006

SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
PEMETAAN STANDAR ISI SK & KD

MATA PEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS/SEM :XII / 1

SK KD TAHAP INDIKATOR TAHAP MATERI POKOK RUAMG LINGKUP ALOKASI
BERPIKIR BERPIKIR WAKTU
Memahami Membaca QS.Al-Kaafiruun ; C.1 Membaca dengan pasih QS Al- C.1 Bacaan QS.Al-Kaafiruun; Al Qur'an 4X45 menit
ayat-ayat Al 1-6, Yunus : 40-41, Kaafrun:1-6, Yunus : 40-41 16,Yunus: 40-41 dan
Qur an tentang Al-Kahfi :29 dan Al-Kahfi; 29 Al-Kahfi : 29
toleransi
Meng identifikasi tajwid QS. C.1
Kaafiruun : 1-6,Yunus:40-41
Al-Kahfi:29

.Menjelaskan arti C.2 Mengartikan secara mufradat C.1 Terjemahan QS. Al-
QS.AL-Kaafiruun :1-6 QS.Al-Kaafiruun:1-6, Kaafiruun:1-6,
Yunus 40-41 dan Al-Kah Yunus:40-41 dan Al-Kahfi : 29 Yunus : 40-41
40-41 dan Al-Kahfi : 29 dan Al-Kahfi: 29
Menterjemahkan dengan benar C.1
QS.Al;-Kaafiruun :1-6
Yunus:40-41, Al-Kahfi : 29

Menyimpulkan kandungan C.2 Kandungan QS.Al-
QS. Al-Kaafiruun:1-6, Yunus: Kaafiruun:1-6
40-41, Al-Kahfi ayat 29 Yunus : 40-41,dan
Al-Kahfi: 29
Membiasakan perilaku C.2 Membiasakan diri berperilaku C.2
bertoleransi seperti yang ter toleransi terhadap sesama
kandung dalam QS.Al- manusia dalam kehidupan
Kaafiruun:1-6, Yunus:40-41 sehari-hari
Yunus: 40-41dan Al-Kahfi: 29


Memahami Membaca QS.AL-Mujadilah: Membaca dengan benar dan
ayat-ayat Al- 11 Dan Al- Jumu’ah pasih QS. Al-Mujadilah: 11 Bacaan Q.S Mujadilah : 11
Qur an tentang Dan Al- Jumu’ah; 9-10 dan Al-jumu ’ah: 9-10 dan Al-Jumu’ah:9-10
etos kerja
Meng identifikasi tajwid QS.Al-
Mujadilah : 11 dan Al-
Jumu’ah : 9-10

2.2.Menjelaskan arti C.2 Menyebutkan arti Mufradat Terjemahan QS.
QS.Al-Mujadilah : 11 QS.Al-Mujadilah : 11 dan Al-Mujadilah :11
dan Al-Jumu’ah : 9-10 Al-Jumu’ah : 9-10 Dan Al-Jumu’ah: 9-10

Menterjemahkan dengan C.2
benar QS.Al-Mujadilah : 11
dan Al-Jumu’ah : 9-10

Menyimpulkan kandungan -Kandungan QS.
QS.Al-Mujadilah : 11 dan Al-Mujadilah
Al-Jumu’ah : 9-10 Ayat 11 dan Al-
Jumu’ah : 9-10
Membiasakan perilaku Membiasakan diri bersikap
beretos kerja seperti yang kerja keras dalam kehidupan
terkandung dalam QS.Al- sehari-hari
Mujadilah : 11 dan AL -
Jumu’ah : 9-10

Diketahui Oleh : Solok, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaranDrs. ASRIJAL, MM Drs. ALI IMRAN
Nip. 19620216 198602 1 001 Nip. 19601211 198903 1 006SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
PEMETAAN STANDAR ISI SK & KD

MATA PEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS/SEM :XII / 1

SK KD TAHAP INDIKATOR TAHAP MATERI POKOK RUAMG LINGKUP ALOKASI
BERPIKIR BERPIKIR WAKTU
Memahami Menjelaskan perkembangan C.2 Menjelaskan masuk dan berkem C.2 Perkembangan Islam di Tarikh
perkembangan Islam Islam di Indonesia bangnya Islam di Indonesia Indonesia
di Islam di Indonesia (Sumatera, Jawa,Sulawesi, Kali- Proses masuknya Islam di
mantan, Maluku dan sekitarnya ) di Indonesia
( Sumatera,Jawa, Sulawesi,
Kalimantan, Maluku dan
sekitarnya )
Menampilkan contoh C.3 Mengemukakan Contoh perkem- C.2 Contoh perkembangan
perkembangan Islam bangan Islam di Indonesia Islam di Indonenesia
di Indonesia
Mengambil hikmah dari C.3 Menjelaskan hikmah perkem- C.3 - Hikmah / mam-
perkembangan Islam bangan Islam di Indonesia Fa’at dari per
di Indonesia mengambil mamfa’at dari Per kembangan Is-
kembangan Islam di Indonesia lam di Indone-
sia

Diketahui Oleh : Solok, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaranDrs. ASRIJAL, MM Drs. ALI IMRAN
Nip. 19620216 198602 1 001 Nip. 19601211 198903 1 006
SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
PEMETAAN STANDAR ISI SK & KD

MATA PEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS/SEM :XII / 2

SK KD TAHAP INDIKATOR TAHAP MATERI POKOK RUAMG LINGKUP ALOKASI
BERPIKIR BERPIKIR WAKTU
Menghindari 1. menampilkan pengertian C.3 1. menampilkan pengertian isy- C.2 pengertian isyrof, tabzir akhlak 2X45 menit
perilaku isyrof, tabzir, ghibah, dan fitnah rof, tabzir, ghibah, dan fitnah ghibah, dan fitnah
tercela. 2    Menjelaskan contoh isyrof, C.3 2  Menjelaskan contoh isyrof, C.3 contoh isyrof, tabbzir,
tabbzir, ghibah, dan fitnah tabbzir, ghibah, dan fitnah ghibah, dan fitnah

Diketahui Oleh : Solok, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaranDrs. ASRIJAL, MM Drs. ALI IMRAN
Nip. 19620216 198602 1 001 Nip. 19601211 198903 1 006
SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
PEMETAAN STANDAR ISI SK & KD

MATA PEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS/SEM :XII / 2

SK KD TAHAP INDIKATOR TAHAP MATERI POKOK RUAMG LINGKUP ALOKASI
BERPIKIR BERPIKIR WAKTU
Meningkatkan Menjelaskan pengetian iman C.2 Menjelaskan pengetian iman C.2 pengetian iman kepada Aqidah 2X45 menit
keimanan kepada Qadha’ dan Qadar. kepada Qadha’ dan Qadar. Qadha’ dan Qadar.
kepada Qadha
dan Qadar. Menjelaskan Hikmah beriman C.3 Menjelaskan hikmah beriman C.2 hikmah beriman kepada
kepada qadha dan Qadar. kepada Qadha’ dan Qadar. Qadha’ dan Qadar.


Diketahui Oleh : Solok, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran


Drs. ASRIJAL, MM Drs. ALI IMRAN
Nip. 19620216 198602 1 001 Nip. 19601211 198903 1 006
SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
PEMETAAN STANDAR ISI SK & KD

MATA PEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS/SEM :XII / 2

SK KD TAHAP INDIKATOR TAHAP MATERI POKOK RUAMG LINGKUP ALOKASI
BERPIKIR BERPIKIR WAKTU
Memahami Menjelaskan hukum C.2 Menjelaskan hukum C.2 hukum islam Fikhi 4X45 menit
hukum Islam islam tentang mawaris islam tentang mawaris tentang mawaris
tentang Waris

Menjelaskan ketentuan mawaris C.2 ketentuan mawaris
Menjelaskan contoh hukum C.2 Menjelaskan contoh hukum C.2 contoh hukum
islam tentang mawaris islam tentang mawaris islam tentang mawaris

Diketahui Oleh : Solok, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaranDrs. ASRIJAL, MM Drs. ALI IMRAN
Nip. 19620216 198602 1 001 Nip. 19601211 198903 1 006


SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
PEMETAAN STANDAR ISI SK & KD

MATA PEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS/SEM :XII / 2

SK KD TAHAP INDIKATOR TAHAP MATERI POKOK RUAMG LINGKUP ALOKASI
BERPIKIR BERPIKIR WAKTU
Memahami ayat- Membaca QSYunus : 101 C.1 Membaca QSYunus : 101 C.1 Membaca QSYunus : 101 Al Qur'an 4X45 menit
ayat Al Quran tentang pengembangan IPTEK. dan Al Baqarah : 164 dan Al Baqarah : 164 dan Al Baqarah : 164
tentang pengem
bangan IPTEK.
Meng identifikasi tajwid QS. C.1
Q.S Yunus : 101
dan Al Baqarah : 164

Menjelaskan arti C.2 Mengartikan secara mufradat C1 Terjemahan QS.
Q.S Yunus : 101 Q.S Yunus : 101 Q.S Yunus : 101
dan Al Baqarah : 164 dan Al Baqarah : 164 dan Al Baqarah : 164

Menterjemahkan dengan benar C.2
Q.S Yunus : 101
dan Al Baqarah : 164

Menyimpulkan kandungan C.2 Kandungan QS
Q.S Yunus : 101 Q.S Yunus : 101
dan Al Baqarah : 164 dan Al Baqarah : 164
Membiasakan perilaku C.3 Membiasakan diri berperilaku C.3 Contoh perilaku dalam
perilaku dalam kegiatan IPTEK toleransi terhadap sesama kegiatan IPTEK
seperti yang terkandung manusia dalam kehidupan
dalam Q.S Yunus : 101 sehari-hari
dan Al Baqarah : 164

Diketahui Oleh : Solok, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaranDrs. ASRIJAL, MM Drs. ALI IMRAN
Nip. 19620216 198602 1 001 Nip. 19601211 198903 1 006


SMA NEGERI 1 GUNUNG TALANG
PEMETAAN STANDAR ISI SK & KD

MATA PEL : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS/SEM :XII / 2

SK KD TAHAP INDIKATOR TAHAP MATERI POKOK RUAMG LINGKUP ALOKASI
BERPIKIR BERPIKIR WAKTU
Memahami Menjelaskan perkembangan C.2 Menjelaskan perkembangan C.2 Perkembangan Islam di Tarikh 4X45 menit
perkembangan Islam di dunia. Islam di dunia. dunia.
Islam di dunia.
Menampilkan contoh C.3 Mengemukakan Contoh perkem- Contoh perkembangan
perkembangan Islam bangan Islam di dunia. C.3 Islam di dunia.
di dunia.
Menjelaskan peranan umat Islam C.2 Menjelaskan peranan
di dunia. umat Islami dunia.
Mengambil hikmah dari C.3 Menjelaskan hikmah perkem- C.2 Hikmah perkembanga
perkembangan Islam bangan Islam di dunia. Islam di dunia.
di dunia.
- Hikmah / mam-
Fa’at dari per
kembangan Is-
lam di Indone-
sia

Diketahui Oleh : Solok, 22 Juni 2010
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaranDrs. ASRIJAL, MM Drs. ALI IMRAN
Nip. 19620216 198602 1 001 Nip. 19601211 198903 1 006

Tidak ada komentar:

Posting Komentar